HURRAH ApS`

Vilkår og betingelser

1. Introduktion

Disse betingelser finder anvendelse mellem kunden og Hurrah ApS i forbindelse med kundens oprettelse af en profil på websitet eller på anden vis benyttelse af Hurrah ApS’ produkter eller ydelser, hvorved kunden accepterer disse betingelser. Hvis du ikke accepterer betingelserne, skal du undlade at registrere en profil, eller på anden måde benytte websitet samt Hurrah ApS produkter og ydelser. Hurrah ApS forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at foretage ændringer på websitet og disse betingelser. Det er kundens eget ansvar at holde sig ajour med disse betingelser. Enhver brug af websitet vil være underlagt de betingelser, som er gældende på tidspunktet for brugen af websitet. Enhver ændring vil være gældende fra tidspunktet, hvor Hurrah ApS indfører disse. Enhver kunde giver samtykke til at være bundet af enhver ændring af betingelserne, når pågældende benytter Hurrah ApS services.

2. Nedenstående udtryk defineres som anvist i dette afsnit med mindre andet tydeligt fremgår af teksten.

‘’Kunden’’ er den virksomhed, som gør brug af Hurrah ApS services og/eller har en profil på Hurrah ApS website. ‘’Brugeren’’ er den person som benytter sig af Hurrah ApS app som vikar, eller med henblik på dette.

3. Accept af abonnement og brugervilkår

Ved at oprette et abonnement eller en profil via vores ”Hurrah.Work App” og ved at anvende applikationen og/eller andre services accepterer du at være begrænset af disse brugsbetingelser og vores privatlivspolitik, som er medtaget i denne aftale. Hvis ikke du tiltræder vores abonnementsvilkår på oprettelse formularen, kan du ikke oprette et abonnement eller få adgang til at benytte applikationen. Denne aftale er en elektronisk kontrakt mellem dig og Hurrah ApS, der indeholder de juridiske vilkår, du skal acceptere for at bruge vores service.

4. Priser og betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er netto kontant ved fakturamodtagelse. Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på kr. 150,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Hurrah.work forinden har ophævet abonnementet.

5. Kundens forpligtelser ved brug af vikarløsning

Kunden er ansvarlig for at videregive korrekte oplysninger til Hurrah ApS i forbindelse med løn, overenskomst, pension og andre økonomiske forhold, som har betydning for aflønning af brugeren. Samarbejdets forventede varighed og lign. aftales mellem Hurrah ApS og den pågældende kunde og bruger, som påtager sig arbejdsopgaven, forud for samarbejdet. Den nærmere beskrivelse af arbejdsopgaver aftales mellem kunden og brugeren, og Hurrah ApS kan derfor ikke blive ansvarliggjort for disse forhold. Kunden skal følge de til enhver tid gældende overenskomster, lokalaftaler og kutymer, der er gældende for brugeren, som led i dennes samarbejde med virksomheden Hurrah ApS er ansvarlig for at den udbetalte løn indeholder både timelønnen, feriepenge og eventuelle andre tillæg, med mindre andet bliver aftalt. Kunden har det fulde ansvar, ledelsesbeføjelse samt tilsyns -og kontrolmyndighed overfor brugeren. Hurrah ApS påtager sig intet ansvar for brugerens handlinger, herunder fejl og retsstridige opførsel. Det er kundens ansvar i tilstrækkeligt omfang at instruere brugeren i arbejdsopgavernes udførsel samt orientere om relevante interne regler og procedure hos kundens virksomhed. Kunden er forpligtet til at sikre sig at arbejdsforholdene for brugerne er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kunden er forpligtet til at sikre sig at brugeren er tilstrækkeligt forsikret, herunder ansvars- og arbejdsskadeforsikret i overensstemmelse med til enhver tid gældende lovgivning og overenskomst. Ønsker kunden efter ophør af samarbejde, at fastansætte en bruger hos Hurrah ApS, der har arbejdet hos kunden indenfor de seneste seks måneder, er kunden alene berettiget til dette efter Hurrah ApS forudgående skriftlige samtykke. Ønsker kunden at fastansætte en vikar, der må anses tilknyttet til Hurrah ApS, er kunden alene berettiget hertil med Hurrah ApS’ forudgående skriftlige samtykke. Sker ansættelsen uden Hurrah ApS’ forudgående skriftlige accept, pålægges kunden da en økonomisk straf på 10.000 kr. til Hurrah ApS.

6. Abonnementets varighed og fakturering

Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber, indtil det opsiges i overensstemmelse med disse vilkår. Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udløbet af 3 måneder. Herefter faktureres 3 måneder forud, medmindre andet følger af aftale eller vilkår for det specifikke produkt. Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af kunden angivne e-mailadresse, skal anses for leverede, når de er afsendt af Hurrah.work. De til enhver tid gældende priser kan findes på Hurrah.work’s hjemmeside og kan ændres med en måneds varsel til udgangen af efterfølgende måned. Alle priser er ekskl. moms.

7. Generelt

Hurrah ApS leverer via websitet, en platform til kunden, der formidler kontakt mellem kunden og brugere. Kunden er ansvarlige for at brugerne/vikarerne overholder regler, overenskomster, lokalaftaler og kutymer, der til enhver tid er gældende. Kunden accepterer at Hurrah ApS ikke kan holdes ansvarlig for opfyldelsen af de arbejdsmæssige aftaler, der måtte indtræde hos kunden. Kunden er forpligtet til at indgå en samarbejdsaftale med Hurrah ApS, før et samarbejde må finde sted mellem kunden og brugeren. Betalingsbetingelserne er netto kontant, ved fakturamodtagelse. Hvis kunden har reklamationer til fakturaerne skal dette oplyses skriftligt til Hurrah ApS indenfor 24 timer efter modtagelse.

8. Priser og Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser for Hurrah ApS er netto kontant ved modtagelse af faktura, medmindre anden skriftlig aftale er indgået. I tilfælde af at kunden skulle have reklamationer vedrørende fakturaerne skal dette oplyses skriftligt til Hurrah ApS inden for 24 timer efter modtagelse af faktura. Betales regningen ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales regningen fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med et gebyr på 150 kr. Såfremt betalingen ikke er modtaget 7 dage efter rykker 2, spærres adgang til samtlige af Hurrah ApS’ produkter og ydelser. Der kan gives adgang til disse efter modtaget betaling, medmindre Hurrah ApS forinden har ophævet samarbejdet med den givne debitor. Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af kunden angivne e-mailadresse, skal anses for leverede, når de e rafsendt af Hurrah ApS.

9. Kundens/Brugerens data

Ved at oprette et abonnement eller profil accepterer du at være begrænset af disse brugsbetingelser og vores privatlivspolitik, som er medtaget i denne aftale. Hvis du ikke accepterer at være bundet af alle vilkårene i denne aftale, kan du ikke oprette et abonnement eller profil. Denne aftale er en elektronisk kontrakt mellem dig og HURRAH ApS, der fastlægger de juridisk bindende vilkår, du skal acceptere for at bruge vores service. HURRAH ApS indsamler desuden oplysninger om din virksomhed i forbindelse med oprettelse af abonnement – virksomhedsnavn, adresse, cvr nr, tlf nr, mail. HURRAH ApS beholder dine personlige data, så længe du opretholder et abonnement eller brugerprofil eller som er nødvendig for at give dig tjenesterne. Vi vil også bevare og bruge dine personlige data som nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve vores aftaler. HURRAH ApS er den registeransvarlige for de data, du sender til os, og ansvarlig for dine personlige data og virksomhedsoplysninger. Ved at acceptere HURRAH ApS’ brugervilkår giver du tilladelse til følgende: • Du accepterer, at HURRAH ApS kan henvende sig til dig via e-mail og telefonisk • Du accepterer, at HURRAH ApS henvender sig til dig med henblik på at brande virksomheden. Vi bruger dine oplysninger til at sende dig marketing-meddelelser, kommunikere med dig om vores tjenester og informere dig om vores politik og vilkår. • Du accepterer, at HURRAH ApS kan tage kontakt til dig med hensyn til spørgsmål til dit abonnement eller profil, spørgsmål til din adfærd eller andet. • Du accepterer, at vi bruger dine oplysninger til at svare dig, når du kontakter os.

10. Driftsstabilitet

Hurrah ApS tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er ikke ansvarlig for nedbrud eller driftsforstyrrelser. Applikationen og servicen leveres, som den er, og Hurrah ApS fraskriver sig enhver garanti eller andre vilkår, hverken direkte eller indirekte. I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Hurrah ApS at genskabe normal drift hurtigst muligt Vi har taget tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine data mod tab, manipulation og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med teknologiske fremskridt og udvikling. I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Hurrah ApS at genskabe normal drift hurtigst muligt.

11. Anmeldelser

Hurrah ApS platform indeholder brugergeneret indhold i form af anmeldelser af brugere. Disse vurderinger er udelukkende udtryk for kundens holdning. Anmeldelser er ikke blevet verificeret eller godkendt af Hurrah ApS og kunden bør derfor lave en individuel vurdering af om den enkelte bruger er det rigtige match til deres arbejdsopgave.

12. Vilkårsændringer

Hurrah ApS er berettiget til at ændre disse vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende vilkår vil være tilgængelige på Hurrah ApS’ website. Det er kundens forpligtelse at holde sig kontinuerligt opdateret.

13. Ændringer

Hurrah ApS er berettiget til, uden varsel at foretage løbende opdateringer og forbedringer af applikationen.

14. OVERDRAGELSER

Hurrah ApS har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

15. Ophør af samarbejde

Hurrah ApS forbeholder sig retten til at opsige samarbejdet med en given kunden jf. misvedligeholdelse af aftaler vedrørende vilkår og betingelser, herunder punkt 16. Udover disse betingelser forbeholder Hurrah ApS sig retten til at opsige en vilkårlige vikarløsning med én dags varsel.

15. Opsigelse og suspendering

Hurrah Aps kan til enhver tid opsige eller suspendere din ret til at anvende platformen. Ved at indgå i nogen form for samarbejde, oprettelse af en profil eller benyttelse af et produkt eller en ydelse tilhørende Hurrah ApS, enten som bruger eller som virksomhed. Anerkender jeg hermed at jeg har læst og forstået vilkår og betingelser for vikarløsninger og at disse er accepteret.

16. GYLDIGHED

Hørsholm, den 01. juli 2019