HURRAH ApS`

ABBONNEMENTS- og BRUGER BETINGELSER

1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG BRUGER VILKÅR

Ved at oprette et abonnement eller en profil via vores ”Hurrah.Work App” og ved at anvende applikationen og/eller andre services accepterer du at være begrænset af disse brugsbetingelser og vores privatlivspolitik, som er medtaget i denne aftale. Hvis ikke du tiltræder vores abonnementsvilkår på oprettelsesformularen, kan du ikke oprette et abonnement eller få adgang til at benytte applikationen. Denne aftale er en elektronisk kontrakt mellem dig og Hurrah ApS, der indeholder de juridiske vilkår, du skal acceptere for at bruge vores service.

2. ABONNEMENTETS VARIGHED OG FAKTURERING

Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber, indtil det opsiges i overensstemmelse med disse vilkår. Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udløbet af 3 måneder. Herefter faktureres 3 måneder forud, medmindre andet følger af aftale eller vilkår for det specifikke produkt.

3. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelser er netto kontant ved faktura modtagelse. Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på kr. 150,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Hurrah.work forinden har ophævet abonnementet. Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af kunden angivne e-mailadresse, skal anses for leverede, når de er afsendt af Hurrah.work. De til enhver tid gældende priser kan findes på Hurrah.work’s hjemmeside og kan ændres med en måneds varsel til udgangen af efterfølgende måned. Alle priser er ekskl. moms.

4. OPHØR

Kunden kan i Applikationen opsige abonnementet, inden månedens udgang til den efterfølgende måneds udgang. Op og nedgradering af abonnementet kan foretages med virkning fra efterfølgende måned. Hurrah ApS kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, eller uden varsel ved kundens misligholdelse af disse vilkår eller ved kundens konkurs eller insolvens.

5. KUNDENS/BRUGERENS DATA

Ved at oprette et abonnement eller profil accepterer du at være begrænset af disse brugsbetingelser og vores privatlivspolitik, som er medtaget i denne aftale. Hvis du ikke accepterer at være bundet af alle vilkårene i denne aftale, kan du ikke oprette et abonnement eller profil. Denne aftale er en elektronisk kontrakt mellem dig og HURRAH ApS, der fastlægger de juridisk bindende vilkår, du skal acceptere for at bruge vores service. HURRAH ApS indsamler dit navn, efternavn, fødselsdato, e-mail, telefonnummer, erhvervserfaring, uddannelse, adresse, postnummer, land og profilbillede. HURRAH ApS indsamler desuden oplysninger om din virksomhed i forbindelse med oprettelse af abonnement – virksomhedsnavn, adresse, cvr nr, tlf nr, mail. HURRAH ApS beholder dine personlige data, så længe du opretholder et abonnement eller brugerprofil eller som er nødvendig for at give dig tjenesterne. Vi vil også bevare og bruge dine personlige data som nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve vores aftaler. HURRAH ApS er den registeransvarlige for de data, du sender til os, og ansvarlig for dine personlige data og virksomhedsoplysninger. Ved at acceptere HURRAH ApS’ brugervilkår giver du tilladelse til følgende: • Du accepterer, at HURRAH ApS kan henvende sig til dig via e-mail og telefonisk • Du accepterer, at HURRAH ApS henvender sig til dig med henblik på at brande virksomheden. Vi bruger dine oplysninger til at sende dig marketing-meddelelser, kommunikere med dig om vores tjenester og informere dig om vores politik og vilkår. • Du accepterer, at HURRAH ApS kan tage kontakt til dig med hensyn til spørgsmål til dit abonnement eller profil, spørgsmål til din adfærd eller andet . • Du accepterer, at vi bruger dine oplysninger til at svare dig, når du kontakter os. • Du accepterer, at HURRAH ApS må videregive dit CV til tredjepart. Denne tredjepart er de virksomheder, du tilbyder din arbejdskraft til. Når du tilbyder din arbejdskraft, tilkendegiver du, at du kender navnet på den virksomhed, som HURRAH ApS videregiver dine personlige data til. Det betyder, at du giver samtykke til, at en tredjepart må henvende sig til dig via e-mail og telefonisk.

Hvordan beskytter vi dine personlige data?

Vi har taget tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine data mod tab, manipulation og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med teknologiske fremskridt og udvikling.

Hvad er dine rettigheder?

Du har ret til at anmode om oplysninger om de personlige oplysninger, vi gemmer om dig, når som helst. Hvis dine data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, kan du bede om at få oplysningerne rettet eller fjernet. Vi kan ikke fjerne dine data, når der er krav om juridisk opbevaring. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til os ved at bruge dataene til markedsføringsformål. Du kan også kontakte os ved at sende et brev til HURRAH ApS, Strandvejen 100, 2900 Hellerup, Danmark, eller ved at sende en e-mail til [email protected] Dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven påvirkes ikke.

6. Ændringer i dine oplysninger

KDu kan til enhver tid redigere i dine oplysninger ved at logge ind på Hurrah.work. Hvis du har brug for hjælp, kan du skrive til HURRAH ApS via [email protected]

7. Registrering og kontosikkerhed

Som bruger af Hurrah.work kræves det, at du oplyser dit rigtige navn og sande oplysninger. Dine forpligtelser over for os i forhold til registrering og opretholdelse af sikkerheden på din konto inkluderer følgende: • Du må ikke angive forkerte personlige oplysninger eller virksomhedsoplysninger på Hurrah.work eller oprette et andet abonnement du ikke er bemyndiget til eller oprette brugerprofil end dig selv uden tilladelse. • Hvis vi deaktiverer dit abonnement, må du ikke oprette et nyt uden vores tilladelse. • Du må ikke bruge Hurrah.work-appen, hvis du er under 13 år. • Du forpligter dig til at holde dine kontaktoplysninger opdaterede.

8. Ansvarsfraskrivelse

Vi forbeholder os ret til at fjerne dine oplysninger i tilfælde af misbrug eller brug til uvedkommende og/eller kriminelle formål. Hvis der foretages ændringer, eller hvis vi nedlægger vores service, gøres vi ikke ansvarlige for tab af dine oplysninger. Vi gøres ikke erstatningsansvarlige for de personoplysninger og/eller virksomhedsoplysninger, der findes på Hurrah.work-appen. Vi er ikke ansvarlige for dit forhold til den virksomhed, du tilbyder din arbejdskraft til. Eventuelle myndighedskrav, der måtte være i forholdet mellem dig som abonnent og den bruger, der tilbyder sin arbejdskraft er os uvedkommende. Vi fraskriver os ethvert ansvar i relation til disse vilkår, services eller brug af Applikationen, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed. Vi gøres ikke ansvarlig for tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen. Abonnenten/brugeren accepterer at holde os skadesløs mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra abonnentens/brugerens anvendelse af applikationen.

9. DRIFTSSTABILITET

Hurrah ApS tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er ikke ansvarlig for nedbrud eller driftsforstyrrelser. Applikationen og servicen leveres, som den er, og Hurrah ApS fraskriver sig enhver garanti eller andre vilkår, hverken direkte eller indirekte. I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Hurrah ApS at genskabe normal drift hurtigst muligt.

10. ÆNDRINGER

Hurrah ApS er berettiget til uden varsel løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen.

11. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen abonnentens/brugerens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører Hurrah ApS, medmindre andet skriftligt er aftalt. Abonnenten/brugeren skal give Hurrah ApS meddelelse om enhver aktuel eller poteltiel krænkelse af Hurrah ApS’s immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som hunden får kendskab til. Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til abonnenten/brugeren. I forhold til materiale, der uploades af abonnenten/brugeren og abonnentens/brugerens data, giver abonnenten/brugeren Hurrah ApS og dennes leverandører en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til, at Hurrah ApS forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser. Abonnenten/brugeren indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

12. OVERDRAGELSER

Hurrah ApS har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

13. VILKÅRSÆNDRINGER

Hurrah ApS er berettiget til at ændre disse vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende vilkår vil være tilgængelige på Hurrah ApS’s hjemmeside. Det er kundens forpligtelse at holde sig løbende opdateret.

14. TVISTER

Disse vilkår er undergivet dansk ret, og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse vilkår, skal anlægges ved Byretten i København.

15. GYLDIGHED

Disse vilkår er gyldige fra 1. november 2018 og erstatter tidligere vilkår.